Økt faglig satsing på by ved universitetet

Forskning

Illustrasjonsfoto: Forsker Gro Sandkjær Hanssen

Byene har særegne utfordringer innen barndom, oppvekst, ungdom, integrering, utenforskap, mangfold, eldre, grønn omstilling og bærekraft.

Dette er viktige tema som også er kjerneområder for forskningen ved OsloMet – både ved fakultetene våre og i forskningsinstituttene.

Studier

Illustrasjonsfoto: Campus Pilestredet

Både de som jobber ved universitetet og kandidatene som går ut av OsloMet skal ha en dyp forståelse av de ulike prosessene en må spille på når de forsker eller inntar arbeidslivet.

Derfor videreutvikler vi eksisterende emner ved universitetet for å styrke den urbane dimensjonen, samt utformer helt nye studier innen urbane tema.

Dialog

Illustrasjonsfoto: Fra fagkonferanse

Urban OsloMet ønsker å øke samarbeidet og opprette arenaer for bedre dialog og samhandling mellom universitetet og ulike aktører i Osloregionen.

Det er også et mål om å styrke dialogen mellom universitetet og samfunnet for øvrig innen urbane problemstillinger.

Aktuell forskning

Forskere vil styrke plan- og bygningsloven

Særlover i Norge gjør saker som omhandler konsesjoner, utbygging, regulering og arealforvaltning uoversiktlige for borgerne, er uhensiktsmessige for myndighetene og bidrar ikke til at vi oppnår en bærekraftig utvikling. Det slår forskere bak ny rapport fast.

Leiegårdsloven fungerer dårlig som boligpolitisk virkemiddel

Svært få leietakere blir eiere av egen bolig gjennom at kommunen bruker forkjøpsretten, og praktiseringen av loven er svært ressurskrevende. Det viser en ny rapport.

Byer bruker ulike strategier for å bosette flyktninger

I storbyene bosettes nyankomne flyktninger både i kommunale og private boliger. Ulike faktorer avgjør hvilken modell som velges. Det viser ny rapport.

Populære innlegg på Bybloggen

Hva er en by i 2020?

Siden kommuneloven åpnet for at kommunene selv fikk lov til å velge å få bystatus, har over 50 kommuner valgt å bli byer. I dag har vi 105 steder med bystatus, inkludert bergstaden Røros.

Infill, onfill eller refill?

Om den fremtidige byveksten skal gi oss en klima- og miljømessig, sosialt, kulturelt og økonomisk bærekraftig by, må byen omformes og transformeres med utgangspunkt i den allerede bygde bystrukturen.

Bybildet er i endring, men henger byene med?

Det skjer store endringer i bybildet – både i Norge og internasjonalt. Er det game over for sentrum?

For å skape nye kontaktflater og stimulerer til et sterkere samarbeid om byforskning arrangerte OsloMet den første Storbykonferansen i oktober 2019. Konferansen har et nasjonalt nedslagsfelt, og den arrangeres årlig.

Et av målene med Storbykonferansen er å skape en nasjonal arena der praktikere, beslutningstakere og forskere kan møtes for å diskutere storbyenes utfordringer og muligheter og å jobbe sammen mot gode, kunnskapsbaserte løsninger.