Om satsingen

Storbyens utfordringer og konsekvenser av den økte urbaniseringen er mange. Byene har særegne utfordringer innen barndom, oppvekst, ungdom, integrering, utenforskap, mangfold, eldre, grønn omstilling og bærekraft, med mer.
Dette er viktige tema som også er kjerneområder for forskningen ved OsloMet – både ved fakultetene våre og i forskningsinstituttene.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av rektoratet ved OsloMet å koordinere en økt satsing på by ved universitetet. Prosjektets primære mål er å bidra til å utvikle OsloMet til landets ledende kompetansemiljø innen bystudier. Med instituttets lange erfaring innen by- og regionforskning, var det naturlig å ta på seg dette pådriveransvaret.

Bysatsingen er tverrfaglig og har som mål å engasjere både fakultetene og forskningsinstituttene ved OsloMet. Arbeidet tar utgangspunkt i OsloMets Strategi 2024 og aktivitetene fordeler seg over tre hovedområder:

  • Byforskning – stimulere til forskningsaktiviteter og konsolidere eget fagmiljø, samt styrke kontakten med fagmiljø ellers i Norge, i Norden og verden for øvrig
  • Bystudier – videreutvikling av eksisterende studier og opprettelsen av nye studier innen urbane tema
  • Bylab – Øke samarbeidet og opprette arenaer for bedre samhandling mellom universitetet og Oslo kommune og andre aktører i Osloregionen, samt styrke dialogen mellom OsloMet og samfunnet for øvrig